Privacy & Cookies

Flooow Coaching gevestigd aan Terburghtweg 52, 5061 LH Oisterwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring volgend de richtlijnen van de AVG.
Contactgegevens: Flooow Coaching, Terburghtweg 52, 5061 LH Oisterwijk, info@flooowcoaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flooow Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app (indien van toepassing)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Flooow Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

 • Het afhandelen van uw betaling/service.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Leveren van service producten/documentatie.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Flooow Coaching analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Flooow Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Flooow Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Of zo lang als op grond van de archiefwet is vereist.

We hanteren een termijn van maximaal twaalf maanden voor de doeleinden zoals het verlenen van diensten en factureren, om bestellingen af te handelen en om je te informeren over het verloop ervan (geen marketing). Kortweg, voor de uitvoering van de overeenkomst met jou als klant. Mocht de overeenkomt langer duren dan zal het bewaartermijn evenredig aan deze overeenkomst zijn.

We hanteren een termijn van maximaal twaalf maanden om analyses uit te voeren voor rapportagedoeleinden, om diensten te verbeteren en de website aan te passen en te verbeteren.

We bewaren factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Op bovengenoemde hoofdregels gelden uitzonderingen, bijvoorbeeld omdat bepaalde categorieën gegevens vanwege hun gevoeligheid korter bewaard moeten worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Flooow Coaching deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Flooow Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@flooowcoaching.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, moeten we kunnen vaststellen dat we de juiste gegevens aanpassen en dat doen we verschillende manieren;

 • We proberen de identiteit van de aanvrager te verifiëren door hem of haar te vragen naar de informatie die we al hebben.
 • Zijn de gegevens waarom het gaat oorspronkelijk via de mail hebt gekregen, dan is bij een verzoek om inzage verificatie op mailadres voldoende – wij zullen een verificatie link of code sturen naar het mailadres waarmee de betrokkene zich origineel geregistreerd heeft.
 • Als een alternatief vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Flooow Coaching wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flooow Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@flooowcoaching.nl

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Flooow Coaching
o.v.v. Verzoek privacyrechten
Terburghtweg 52
5061LH Oisterwijk

De AVG-privacyrechten

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW).
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW).
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Meer informatie kunt u terugvinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 februari 2023

Scroll naar boven