Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke prijsopgaven en overeenkomsten van of met Reggie van Himbergen, handelend onder de naam Flooow Coaching, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Flooow Coaching richt zich op studiekeuzebegeleiding en coaching zulks in de meest ruime zin. Flooow Coaching is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als eenmanszaak onder nummer 75230178.

Artikel 3 | Definities

 1. Opdrachtnemer is in deze Reggie van Himbergen. Voorts te benoemen als de natuurlijke of rechtspersoon die als adviseur haar diensten en aanverwante werkzaamheden onder toepassing van deze algemene voorwaarden aanbiedt.
 2. Opdrachtgever is de rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van aanverwante werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
 3. Coachee is de natuurlijke persoon die deelneemt aan een traject of aanverwante werkzaamheden.
 4. Diensten zijn alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, door de rechtspersoon en/of natuurlijke persoon, of voorvloeien uit dan wel direct verband houden met de opdracht.
 5. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd na het eerste intakegesprek aan opdrachtgever. Opdrachtgever stuurt voor aanvang van de uitvoering van de overeengekomen diensten, 1 exemplaar van de opdrachtbevestiging getekend retour of neemt deze mee bij het eerst volgende gesprek.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 2. Opdrachtnemer zal zich inspannen om haar werkzaamheden uit te voeren conform de Ethische Gedragscode van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Deze gedragscode is te downloaden op de site van de NOBCO. Opdrachtnemer is echter niet aangesloten bij de NOBCO.
 3. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar/zijn NAW gegevens plus telefoonnummer en mailadres te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes

 1. Alle prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
 2. Prijsopgaven zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer is ontvangen.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen en tarieven in Euro en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Facturering vindt plaats zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging. Betaling dient te geschieden door overmaking op bankrekeningnummer zoals opgenomen op de factuur.
 3. Facturen dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd op het openstaande bedrag en indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn verschuldigd.
 4. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever deze binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Het verzetten van afspraken

 1. Een coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen.
 2. Verzuimde coachafspraken worden volledig in rekening gebracht.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 9 | Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever en/of coachee is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever en/of coachee leidt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens de afspraken. Opdrachtgever en/of coachee blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 11 | Klachtenprocedure

Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossing.

Bedrijfsgegevens

BANK  NL23KNAB0259519596
KVK 53516087 
BTW NL001742483B07
TEL +31 (0) 6 57552150 
MAIL info@flooowcoaching.nl 

Scroll naar boven